KIJZ

Katalog informacij javnega značaja

Vabljeni k branju našega KIJZ. Na voljo tudi kot PDF dokument.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:  Dom Petra Uzarja

Naslov: Ročevnica 58, 4290 Tržič

Telefon: 04 598 03 00

Telefax: 04 598 03 28

Elektronski naslov: info@dputrzic.si

Odgovorna uradna oseba:  Domen Rakovec, direktor

Datum prve objave kataloga:  2. 1. 2015

Datum zadnje spremembe: 20. 9. 2021

Katalog je dostopen na spletnem naslov:  http://www.dputrzic.si

Podatek o dostopnosti Kataloga informacij javnega značaja v fizični obliki:

V prostorih Doma Petra Uzarja, pri uradni osebi za dostop do informacij javnega značaja. Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti informacijo na vpogled, pridobiti njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis.

 1. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.1. Organigram in podatki o organizaciji organa

Organiziranost predstavljamo v organigramu, podlaga za delovanje organa je statut.

Kratek opis delovnega področja organa:

Dom Petra Uzarja opravlja institucionalno varstvo starejših ter pomoč̌ posamezniku in družini na domu. Njegov ustanovitelj je Republika Slovenija. Od 1. 1. 2021 dalje izvaja Dom Petra Uzarja izvaja dejavnost institucionalnega varstva starejših oseb v Naklem. Dom starejših občanov Naklo predstavlja dislocirano enoto Doma Petra Uzarja. Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.

Dom Petra Uzarja opravlja tudi naloge, ki obsegajo priprave okolja, družine in posameznikov na starost. S svojim delovanjem dom zagotavlja naslednje programske sklope:

 • Osnovno oskrbo (nastanitev, socialna oskrba in nega, prehrana, čiščenje, šivanje, likanje in pranje);
 • Zdravstveno oskrbo (splošno zdravstveno varstvo in nega, zdravniška nega z rehabilitacijo, fizioterapija, delovna terapija);
 • Storitve pomoči družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu;
 • Storitve začasne namestitve (v primeru, ko starejše osebe potrebujejo pomoč, nego in oskrbo v primeru daljše odsotnosti njihovih sorodnikov)
 • Programe v funkciji višje kvalitete življenja (funkcionalna in zaposlitvena delovna terapija, kulturne in družabne prireditve, integracije z okoljem, priprave posameznika, družine in okolja na bivanje v domu, individualizacija in socializacija odnosov, vodenje, varstvo, usposabljanje, rehabilitacija, resocializacija, pedikerske in frizerske storitve).

Lokacija

Dom Petra Uzarja je splošni javni socialno varstveni zavod, ki leži v zibelki gora Zelenice, Kriške gore, Dobrče in se z dolino odira proti Kranju in Bledu. Prvi uporabniki so v njem našli svoj dom aprila leta 1980. S 1. 1. 2021 pa ima Dom Petra Uzarja tudi dislocirano enoto v Naklem.

Pri svojem delu Dom Petra Uzarja sledi sodobnim strokovnim usmeritvam in dela po načelih trajnostnega razvoja doma in stalnega izboljševanja kakovosti.

Edinstvena lega, ki omogoča stanovalcem obisk mesta ali izlet v naravo, je dodatna prednost Doma Petra Uzarja.

Enota Naklo ima svojo socialno službo in fizioterapijo. Kuhinja na enoti sodeluje s kuhinjo v Tržiču.

Dejavnosti:

 • Socialna služba
 • Zdravstveno negovalna služba
 • Fizioterapija
 • Delovna terapija
 • Kuhinja
 • Pralnica, šivalnica
 • Uprava in skupne službe
 • Tehnične službe, vzdrževanje
 • Pedikura
 • Frizerstvo
 • Pomoč̌ družini na domu

Cenik oskrbe je objavljen na spletni strani.

Javni zavod na podlagi Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti in svojega Statuta opravlja naslednje dejavnosti:

 • kot osnovno dejavnost

Q  ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO

Q 86.210          Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

Q 86.220         Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

Q 86.909         Druge zdravstvene dejavnosti (FT, DT)

Q 87.100          Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego

Q 87.200         Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb

Q 87.300         Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb

Q 88.109          Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe

Q 88.999         Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

 • kot dodatno

GOSPODARSKO DEJAVNOST

C 10.710           Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

G 47.110           Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili

G 47.789          Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (DT)

H 49.320    Obratovanje taksijev

I   55.201     Počitniški domovi in letovišča

I   56.101           Restavracije in gostilne

I   56.102          Okrepčevalnice in podobni obrati

I   56.103          Slaščičarne in kavarne

I   56.104          Začasni gostinski obrati

I   56.210          Priložnostna priprava in dostava jedi

I   56.290         Druga oskrba z jedmi

I   56.300         Strežba pijač

J   58.120          Izdajanje imenikov in adresarjev

J   58.190          Drugo založništvo

J   63.120          Obratovanje spletnih portalov

L  68.200         Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

M 69.200         Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

M 73.120    Posredovanje oglaševalskega prostora

M 74.300   Prevajanje in tolmačenje

N  77.290         Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup

N  81.210     Splošno čiščenje stavb

N  82.190     Fotokopiranje, priprava dokumentov in posamične pisarniške dejavnosti

N  82.300         Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

O  84.120         Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti

R  90.030         Umetniško ustvarjanje

R  93.299         Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

S  95.290         Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov

S  96.010          Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

S  96.021          Frizerska dejavnost

S  96.022         Kozmetična in pedikerska dejavnost

S  96.030         Pogrebna dejavnost

S  96.040         Dejavnosti za nego telesa

S  96.090         Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Organi javnega zavoda so svet zavoda, direktor in strokovni svet doma.

Seznam večjih organizacijskih enot:

 • ambulanta
 • splošne in servisne enote: finančno računovodska služba, tehnična služba, kadrovska služba in enota prehrane
 • strokovne enote: enota Zdravstvene nege in enote, Socialna služba, Fizioterapija, Delovna terapija
 • enota pomoči na domu

2.2. Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Uradna oseba za posredovanje IJZ:

Maja Gruden, kadrovnica

elektronski naslov: maja.gruden@dputrzic.si

2.3. Zakoni, podzakonski akti in predpisi evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Dom Petra Uzarja zavezujejo določbe vseh trenutno veljavnih zakonov in podzakonskih aktov, ki se nanašajo na področje dela javnega zavoda in so objavljeni na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/zakonodaja/.

Interni predpisi organa:

 • Statut
 • Pravilnik o merilih za razvrščanje stanovalcev v posamezne vrste oskrbe in načina plačila za področje institucionalnega varstva
 • Hišni red
 • Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju, izvajanju in prenehanju izvajanja storitve pomoči na domu v obliki socialne oskrbe na domu,
 • ostali interni predpisi, ki urejajo delovanje javnega zavoda.

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Letno poročilo (poslovno in računovodsko)
 • Finančni načrt

2.4. Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 • Odločanje o namestitvi v zavod
 • Odločanje o premestitvi v okviru zavoda ali v drug zavod
 • Odločanje o odpustu iz zavoda
 • Odločanje v postopkih javnega naročanja
 • Odločanje o dostopu do informacij javnega značaja
 • Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah
 • Odločanje o izvajanju storitev pomoči družini na domu kot socialna oskrba na domu

2.5. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja Informacijski pooblaščenec – zbirka osebnih podatkov

Seznam evidenc:

 • Evidenca o uporabnikih storitev institucionalnega varstva starejših oseb
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o plači zaposlenega delavca
 • Evidence o poškodbah pri delu
 • Evidence o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja
 • Evidenca posnetkov video nadzora
 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Evidenca vlog za sprejem v dom
 • Evidenca o osnovni medicinski dokumentaciji
 • Evidenca o uporabnikih storitev zdravstvene nege
 • Evidenca o uporabnikih storitev pomoči družini na domu kot socialna oskrba na domu
 • Evidenca dobaviteljev
 • Evidenca o računih (izdani in prejeti)

Podatki iz navedenih evidenc so dostopni na način in v skladu u omejitvami iz Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti ter Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

 

 

2.6. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Obrazci, ki jih lahko potrebujete za poslovanje z nami, so dostopni na naslednjem naslov: http://www.ssz-slo.si/obrazci

Seznam informacij o storitvah organa:

 • Splošne informacije o domovih za starejše, o načinu dela in financiranje
 • Pregled prostih kapacitet in pokritosti javne mreže
 • Oblikovanje cen oskrbe
 • Pregled prošenj in prostih mest
 • Opis postopka prijave in oddaja prošnje preko svetovnega spleta

2.7. Seznam drugih organov z delovnega področja organa

Seznam organov s področja socialnega varstva in zdravja:

 • Ministrstvo, pristojno za socialne zadeve
 • Skupnost socialnih zavodov Slovenije
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 • Seznam domov za starejše
 • Skupnost centrov za socialno delo
 • Centri za socialno delo
 • Socialna zbornica Slovenije
 • Socialna inšpekcija
 • Inštitut RS za socialno varstvo
 • Inštitut RS za varovanje zdravja

2.8. Objave v skladu s predpisi o javnih naročilih ter objave javnih pozivov, namer, objave prostih delovnih mest, ipd.

Povezave na objave in razpisno dokumentacijo:

Organ vse javne objave objavlja na svoji oglasni deski, na svojih spletnih straneh, na straneh Skupnosti socialnih zavodov Slovenije ali na straneh Zavoda RS za zaposlovanje.

Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja se poda ustno ali pisno po postopku, določenem v Zakonu od dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06, s spremembami).

Prosilec lahko zahteva dostop do informacij javnega značaja ustno, če se zglasijo osebno na sedežu organa v kadrovski pisarni, in sicer od ponedeljka do petka od 8.00 do 15.00 ure, kjer je na voljo tiskana oblika kataloga informacij javnega značaja ter vse posamezne brošure in informativni listi.

Prav tako je dostop do kataloga možen preko spleta na spletnem naslovu: www.dputrzic.si

Druge informacije javnega značaja so dostopne na spletnih straneh organa, na spletnih straneh Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za socialne zadeve (Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti).

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih organa ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih organa, po pošti ter preko telefona, ali po elektronski pošti (glej kontaktne podatke uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij).

Na podlagi vaše zahteve smo dolžni posredovati informacijo, ki jo dejansko posedujemo (če to lahko storimo brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih imamo). Dostop do informacij pa se skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja lahko zavrne.

Ob pozitivni rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam bomo zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.

Več podatkov in neobvezne obrazce za vložitev zahteve najdete na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca.

 1. Stroški posredovanja informacij javnega značaja

Posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki je brezplačno. Vendar pa organ lahko, če bi bila zahteva za dostop do večjega obsega dokumentov povezana tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 1. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Najpogosteje zahtevane informacije se nanašajo na kapacitete in cene storitev, postopek sprejema ter čakalne dobe. Več o tem si lahko preberete na naših spletnih straneh in na spletnih straneh Skupnosti socialnih zavodov Slovenija.

 

Podpis odgovorne osebe:

Domen Rakovec, direktor

Skip to content