Službe zdravstvene dejavnosti

Službe zdravstvene dejavnosti na enem mestu

Službe zdravstvene dejavnosti so različna področja, ki se nanašajo na zdravje in dobrobit oskrbovancev. Pregled nad vsemi boste našli na tej strani.

Opis

 

Delijo se na 3 večje službe, ki so:

 • zdravstvena nega
 • delovna terapija
 • fizioterapija

Spodaj si lahko preberete, kaj po določenih področjih nudimo našim oskrbovancem.

Delovna terapija

Fizioterapija

Zdravstvena Nega

Zdravstveno negovalna enota je enota doma, ki izvaja vso zdravstveno nego in oskrbo ter je po svojem obsegu največja. Našim stanovalcem nudimo njihovi starosti, počutju, željam in zdravstvenemu stanju primerno oskrbo, zdravstveno nego, psihiatrijo, fizioterapijo in delovno terapijo.

Zdravstvena nega in oskrba naših stanovalcev je usmerjena v vsestransko pomoč pri opravljanju vseh življenjskih aktivnostih, hkrati pa jim želimo ohraniti največjo možno mero samostojnosti in neodvisnosti. Pri tem upoštevamo cilje sodobne gerontološke zdravstvene nege.

Uporabniku nudimo celostno obravnavo in v skladu z njegovimi fizičnimi, psihičnimi in socialnimi potrebami. Glede na obseg pomoči, ki jo starostnik potrebuje, nudimo in zagotavljamo:

 • oskrbo I, II, III/A, III/B in IV
 • zdravstveno nego I, II in III

Posebna pozornost zdravstvene nege je namenjena stanovalcem, ki so v celoti odvisni od nege in pomoči negovalnega osebja.

Strokovno usposobljeno osebje pod vodstvom namestnice direktorja za področje ZNO skrbi za celovito strokovno izvajanje zdravstvene nege in oskrbe, stanovalcem in njihovim svojcem pa so vedno na voljo pri reševanju morebitnih težav ter dajanje informacij o stanju stanovalcev.

Za stanovalce z diagnozo demence imamo organizirano varstvo na oddelku s povečanim nadzorom. Le-ta je namenjen tistim stanovalcem, ki niso več sposobni zagotoviti varnega bivanja sebi in drugim. Dnevne aktivnosti so prilagojene njihovim sposobnostim in potekajo pod strokovnim vodstvom.

Skrbimo tudi za stalno izobraževanje, saj le tako lahko zadostimo spremenjenim potrebam stanovalcev.

V Domu Petra Uzarja Tržič imamo organizirano splošno ambulanto:

 • zdravnik splošne prakse je prisoten trikrat tedensko v dopoldanskem času,
 • psihiater enkrat mesečno in
 • fiziatrinja dvakrat mesečno oz. po potrebi.

Zdravnik je svojcem in stanovalcem na voljo tudi za vse informacije o zdravstvenem stanju stanovalcev.

Namestnica direktorja za področje ZNO

Jana Žepič, dipl. m. s.

Diplomirani zdravstvenik

Žiga Rejc, dipl. zdravstvenik

Delovna Terapija

Delovna terapija je zdravstvena stroka in delovni terapevt je zdravstveni delavec, ki promovira zdravje in dobro počutje preko vključenosti posameznika v dejavnosti. Delovna terapija je osredotočena na posameznika, kateremu želi omogočiti vključevanje v njemu smiselne dejavnosti in hobije, katere izboljšujejo njegovo zdravstveno stanje na področju telesnih funkcij, struktur in zgradb ter dejavnosti.

Dejavnosti ter aktivnosti najdemo v vsem kar nas obdaja, vključno s tuširanjem in umivanjem zob, učenjem vožnje z invalidskim vozičkom, prostočasnimi ali športnimi aktivnostmi. Vse naštete dejavnosti in aktivnosti so nam v celoti ali delno onemogočene oz. postanejo za nas prenaporne, če imamo nesrečo, zbolimo, ali se poškodujemo. Ko se znajdemo v težavah pri zadovoljevanju vsakodnevnih ciljev, nas delovni terapevt z individualnim strokovnim pristopom vzpodbudi, upoštevajoč naše želje in spretnosti, prilagojeno izvedbo dejavnosti in okolja.

Delovni terapevti iščemo bistvo življenja posameznikov, torej kaj je njim pomembno, pri čem imajo težave in s čim jim lahko pomagamo, da živijo polno življenje. Smo reševalci problemov, kreativni pri svojem delu, inovativni v pristopih, delujemo celostno s postopnim zadovoljevanjem majhnih ciljev, da skupaj dosežemo večje.

Glavni namen

Glavni namen delovne terapije v domu je pomagati posamezniku, ki je v zadnjem obdobju svojega življenja in iz kateregakoli razloga odtrgan iz domačega okolja, ohraniti najvišjo možno mero delovanja, dostojanstva ter doseči čim višjo stopnjo kvaliteto bivanja.

V domu si prizadevamo izvajati delovno terapijo na treh področjih človekovega delovanja:

1. Skrb za sebe

 

 • Ohranjanje, obnavljanje in učenje dnevnih aktivnosti (osebna higiena, oblačenje, hranjenje, transfer, obvladovanje življenjskega okolja)
 • uporaba drobnih ortotskih in ortopedskih pripomočkov ter prilagoditve okolja
 • Sem spadajo tudi spremljevalne aktivnosti za dvig oz. izboljšanje izvedbe gibov, dvig mišične moči s funkcionalnimi treningi s pripomočki in ohranjanje kognitivnih spretnosti v omenjene cilje usmerjenimi individualnimi in skupinskimi obravnavami,  vse skupaj z namenom osmisliti v aktivnostih vsakodnevnega življenja.

2. Produktivnost

 

Prihod v dom je za starostnika velika in zahtevna sprememba. Na novo si je potrebno organizirati dnevni ritem življenja. Delovni terapevt pomaga starostniku pri iskanju tistih aktivnosti, s katerimi zaživi v novem okolju.

3. Prostoročne aktivnosti

 

Te so namenjene celotni domski skupnosti in so zelo pestrih oblik in vsebin. Delovni terapevt v sodelovanju z animatorji in gospodinjami pomaga pri pripravi prostočasnih aktivnosti, ki v domu potekajo.

Kontakt

Manca Bernik, dipl. del. ter.

Manca Prevc, dipl. del. ter.

Fizioterapija

Fizioterapija je stroka, ki z neinvazivnimi terapevtskimi metodami skrbi za vzpostavljanje, vzdrževanje in izboljšanje psihofizičnega stanja in gibalnih ter funkcijskih sposobnosti uporabnika.

Fizioterapija v domovih starejših občanov se razlikuje od dela v drugih zdravstvenih ustanovah, saj je potrebno pri delu upoštevati vse fiziološke značilnosti in omejitve naših uporabnikov. Fizioterapevt že ob sprejemu naredi začetno oceno funkcionalnega stanja vsakega sprejetega stanovalca.

Delo fizioterapevta poteka na več področjih, kot so preventivni programi, akutni program, program rehabilitacije,  fizioterapija v  paliativni oskrbi in na področju zdravstveno – vzgojnega izobraževanja.

Fizioterapevt v preventivni oz. vzdrževalni program povabi vse novo sprejete stanovalce ob prvi oceni.  V akutni in rehabilitacijski program pa v sodelovanju z domskim zdravnikom, ki preko delovnega naloga napoti stanovalca, vključi stanovalce, ki zaradi okvar funkcije telesa, zaradi bolezni ali poškodb potrebujejo specialno fizioterapevtsko obravnavo.

Aktivnosti potekajo v prostorih za fizioterapijo in na oddelkih. V prostorih fizioterapije nudimo uporabnikom sodobne pripomočke za vadbo in izboljšanje psihofizičnega stanja.

Tehnike in metode dela v fizioterapiji so:

 • kinezioterapija
 • elektroterapija – protibolečinska
 • laserska terapija
 • ultrazvočna terapija
 • respiratorna fizioterapija
 • magnetoterapija
 • termoterapija in krioterapija
 • manualna terapija
 • hidroterapija
 • specialne metode fizioterapije (PNF, BObath, sklepna mobilizacija, Cyriax,..)

Poleg tega pa fizioterapevt skrbi tudi za zdravstveno vzgojo uporabnikov, zdravstveno negovalnega kadra in svojcev.

Obravnava naših stanovalcev je timska, s sprotno komunikacijo poskrbimo za celostno obravnavano naših uporabnikov s strani vseh strokovnih zdravstvenih delavcev.

Za doseganje boljših rezultatov si znotraj tima medsebojno izmenjujemo ideje, izkušnje in znanja.

Nepogrešljiv član tima pa je uporabnik sam. Vsakemu uporabniku damo možnost, da kot enakopraven član rehabilitacijskega tima kar največ prispeva k učinkovitosti svoje rehabilitacije.

Delo poteka individualno ali v skupinah in vključuje naslednje fizioterapevtske programe, glede na potrebe stanovalca:

1. Preventivni oz. vzdrževalni 

 

so namenjeni ohranjanju telesne zmogljivosti in mobilnosti ter stanovalcem omogočajo čim večjo samostojnost v vsakdanjih aktivnostih. Vključujejo različne skupinske vadbe (dnevna telovadba, vadba za ravnotežje, vadba za gibljivost, vadba za sproščanje, vadba za zdravje, vadba v zunanjem vadbenem parku), razgibavanja in asistirane vaje, športne aktivnosti, sprehodi, dihalne vaje, vadba na sobnih kolesih, trening vstajanja in usedanja.

2. Akutni programi

 

se izvajajo preko delovnega naloga pri lajšanju akutnih bolečin, zmanjševanju vnetnih procesov, pri poslabšanju splošnega zdravstvenega stanja, pri respiratornih obolenjih (respiratorna FT), za zmanjševanje oteklin.

3. Rehabilitacijski programi

 

so namenjeni povrnitvi oz. izboljšanju telesnih zmogljivosti in samostojnosti  predvsem pri nevroloških obolenjih in poškodbah (možganska kap, Parkinsonova bolezen, multipla skleroza,…), po poškodbah in zlomih, po amputacijah udov, po operativnih posegih, po srčnem infarktu, po infekcijskih boleznih, itd.

Kontakt

Nina Žagar, dipl. fiziot.

Skip to content