Pomoč na domu

Pomoč na domu

Spodaj najdete vse informacije o našem izvajanju pomoči na domu.

Vloga

 

Cenik 

 

Pomoč na domu Topli obrok

O Pomoči na domu

Izvajalec storitev pomoči na domu je Dom Petra Uzarja, ki pokriva območja občine Tržič in občine Naklo. Osnovni namen pomoči na domu je, da se upravičencem omogoča čim bolj kvalitetno življenje v njihovem domačem okolju, obenem pa se nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu.

Upravičenci storitve so:

 • osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
 • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
 • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
 • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva. 

Pomoč na domu obsega naslednje oblike pomoči:

 • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju in slačenju, pomoč pri umivanju, pri hranjenju, pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ter vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov,
 • gospodinjsko pomoč, kamor sodi prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti ter postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,
 • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava na institucionalno varstvo.

  Izvajanje pomoči na domu se začne na osnovi zahteve upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika. Sprva se ugotovi upravičenost do storitve, nato pa se na podlagi želja in potreb upravičenca sklene dogovor o izvajanju storitev z upravičencem ali njegovim zakonitim zastopnikom.

  Storitve pomoči na domu izvajajo strokovno usposobljene osebe – socialne oskrbovalke in socialni oskrbovalci. Socialna oskrba se izvaja od ponedeljka do nedelje ( tudi praznike) v dopoldanskem in popoldanskem času. Obseg storitev pomoči na domu je po Pravilniku o standardnih in normativih socialnovarstvenih storitev omejena na 20 ur tedensko, ob enem pa je obseg nudene pomoči na domu odvisen tudi od razpoložljivih prostih terminov.

  Uporabnikom storitev pomoči na domu so lahko v primerih nezmožnosti plačevanja le-teh v celoti ali delno oproščeni plačila. Na zahtevo upravičenca krajevno pristojni center za socialno delo odloči o delni ali celotni oprostitvi plačila storitve.

  Za vse dodatne informacije smo vam na voljo po telefonu v času uradnih ur, ali osebno po prehodnem dogovoru.

  Romina Purič Kollmann, univ. dipl. soc. del.

   

  GSM: 030 600 166

  E-mail: romina.puric@dputrzic.si

   

  Uradne ure

   

  Ponedeljek, torek, četrtek Sreda Petek
  8.00 do 11.00 8.00 do 11.00 8.30 do 12.00 ure
  12.30 do 14.00 12.30 do 15.00

   

  Skip to content