Rekonstrukcija prečne mansarde in prenova kuhinje

Opis projekta 

REKONSTRUKCIJA PREČNE MANSARDE IN VZPOSTAVITEV NOVEGA ODDELKA TER PRENOVA KUHINJE V DOMU PETRA UZARJA TRŽIČ

NAMEN PROJEKTA

Osnovni namen investicijskega projekta je izgradnja in vzpostavitev nove enote in prenova kuhinje, kar bo olajšalo poslovanje in organizacijo doma v primeru epidemije. V novem oddelku bo v primeru epidemij nalezljivih bolezni vzpostavljena rdeča cona za stanovalce, s tem se bo Dom Petra Uzarja laže soočal z morebitnimi epidemijami nalezljivih bolezni oz. raznimi drugimi bolezenskimi stanji, za katere je potrebna izolacija. Zaradi prostorske stiske so bili v Domu Petra Uzarja, v prvem in drugem valu epidemije nalezljive bolezni Covid-19, primorani za potrebe vzpostavitve rdeče cone znižati kapacitete doma, da se je lahko vsem zagotovilo pravilo, čistih poti in lastnih sanitarij. Z izvedbo projekta želijo v domu ohraniti število namestitvenih kapacitet pred epidemijo, obenem pa izpolniti vse predpisane pogoje s strani NIJZ in Ministrstva za zdravje za vzpostavitev rdeče cone. Izgradnja nove enote in prenova kuhinje bosta tako organizacijsko in logistično olajšali poslovanje doma v primeru epidemije. Zaradi tega ne bo potrebno zmanjšati kapacitet in premeščati stanovalcev izven doma, kar bo pozitivno vplivalo na njihovo počutje.

 

Z investicijo se bo:

  • zagotovilo 6 mest za kohortno izolacijo,
  • zagotovilo doseganje najvišjih higienskih standardov v kuhinji in preprečilo križanje čistih in nečistih poti pri dostavi živil in odvozu odpadkov,
  • ločilo prezračevanje jedilnice in kuhinje,
  • zagotovilo varnejše bivalno okolje za stanovalce in svojce,
  • zagotovilo varnost stanovalcev v primeru izbruha bolezni (Covid-19, gripa, rotavirus),
  • ohranilo integriteto in občutek varnosti stanovalcev, saj z izgradnjo nove rdeče cone, stanovalcev ne bi bilo potrebno preseljevati po improviziranih prostorih, da bi zagotovili vzpostavitev rdeče cone,
  • zagotovilo varnejše delovno okolje za zaposlene,
  • zagotavljalo ločene čiste in nečiste poti in ostale pogoje, ki so potrebni za optimalno vzpostavitev kohortne izolacije z namenom preprečevanja širjenja okužb,
  • vzpostavilo t.i. sive in rdeče cone, skladno z navodili Ministrstva za zdravje.

 

CILJI PROJEKTA

Glavni cilj investicijskega projekta je izgradnja in vzpostavitev nove enote z rekonstrukcijo in preureditvijo prečne mansarde v obstoječi stavbi Doma Petra Uzarja skupne neto tlorisne površine 356,1 m2 ter tako zagotoviti pogoje za ureditev rdeče cone v primeru epidemije. Nova enota bo ustrezala pogojem iz Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06). V okviru projekta se bo prenovilo in posodobilo tudi domsko kuhinjo.

 

REZULTAT PROJEKTA

Z izvedbo projekta se bo zagotovilo prostorske kapacitete za vzpostavitev rdeče oz. sive cone v primeru epidemij nalezljivih bolezni in uredilo vse pogoje, ki so potrebni za vzpostavitev kohortne izolacije. S prenovo kuhinje se bo zagotovilo odpravo pomanjkljivosti v zastareli tehnologiji in organizaciji (križanje čistih in nečistih poti). Ločilo se bo prezračevanje kuhinje in jedilnice in s tem preprečilo hitro širjenje okužb. Z izvedbo projekta se bo izboljšalo stanje na področju socialnega in tudi zdravstvenega varstva starejših, saj bo zagotovljena potrebna socialno varstvena infrastruktura, ki bo poleg tega pripomogla tudi k izboljšanju same infrastrukturne opremljenosti mesta, občine, regije in države z javno socialno varstveno infrastrukturo. Vse navedeno bo pripomoglo k reševanju obstoječih potreb stanovalcev in bolj učinkovitemu soočanju v primeru izbruhov nalezljivih bolezni.

 

Ocenjena vrednost celotne investicije na osnovi IP znaša 898.205,00 EUR z ddv

MDDSZ bo refundiral sredstva v višini največ 850.795,70 EUR z ddv

Projekt je uvršečn v veljavni Načrt razvojnih programov Proračuna RS

Skip to content