Začasne namestitve

Opis projekta 

Naziv projekta:

IZGRADNJA IN VZPOSTAVITEV ENOTE ZA ZAČASNE NAMESTITVE

 V DOMU PETRA UZARJA

 

Trajanje projekta: 6. 3. 2020 – 30. 9. 2022

Predvidena vrednost projekta: 884.560,81 EUR

Predvideno sofinanciranje projekta: 717.383,00 EUR

 

Projekt je sofinanciran v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« in specifičnega cilja 9.3.1. »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«.

 

Namen projekta

Namen projekta je izgradnja in vzpostavitev enote za začasne namestitve za osebe starejše od 65 let v občini Tržič, na način, da se rekonstruira obstoječi objekt Doma Petra Uzarja, da bo primeren za opravljanje tovrstne dejavnosti.

Vzpostavitev enote za začasne namestitve bo omilila posledice, ki jih prinaša trend staranja prebivalstva. Z izgradnjo ustrezne infrastrukture se bosta povečala obseg in kakovost skupnostnih, neinstitucionalnih storitev oskrbe starostnikov, kar ima za posledico večjo deinstitucionalizacijo socialno varstvenih storitev v Sloveniji.

Vzpostavitev kakovostne socialno varstvene infrastrukture in programov pomeni zagotovitev boljše socialne vključenosti starostnikov, zagotovitev varnega bivanja in kakovostnega preživljanja prostega časa. S tem se bo omogočilo, da bodo starostniki dlje časa bivali v domačem okolju s svojci. Vključitev starostnikov v začasne oblike varstva pomeni tudi razbremenitev svojcev in družinskih skrbnikov.

Z izvedbo projekta se bo podaljšalo in po možnosti preprečilo prehod v obliko institucionalnega socialnega varstva starostnikov oziroma omogočilo postopen prehod od neinstitucionalizirane oblike socialnega varstva v institucionalizirano obliko socialnega varstva. Izvedba projekta bo tako pospešila skladen socialni, družbeni, okoljski in tudi gospodarski razvoj, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti zdravja ter bivalnega okolja in s tem dviga življenjskega standarda starostnikov, kot tudi vsega lokalnega prebivalstva. Pripomogla bo h krepitvi sodelovanja med institucijami in nevladnimi organizacijami za povečanje dostopnosti do socialno varstvenih storitev, kar bo prispevalo k zmanjšanju tveganja revščine ter k povečevanju socialne vključenosti starostnikov.

 

Predmet projekta

Predmet projekta je rekonstrukcija mansarde v stavbi Doma Petra Uzarja za izgradnjo bivalne enote za namene izvajanja in zagotavljanja začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let.

 

Cilji projekta

Specifični cilj projekta je zagotovitev enote, ki bo namenjena za zagotavljanje začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let in je skladna s kontekstom prehoda iz institucionalnih na skupnostne oblike storitev za lokalno in širše okolje. Izgradnja bo pomenila velik doprinos na področju vključevanja starejših od 65 let v skupnost in v domače okolje.

Ciljna skupina projekta so osebe starejše od 65 let, ki so hkrati:

 • osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši poseg neposredne osebne pomoči,
 • osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo večji obseg neposredne osebne pomoči,
 • osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč, in sicer:
  • za osebe, ki potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb,
  • za najtežje prizadete osebe,
 • osebe z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor.

 

Glavne aktivnosti projekta

 • vzpostavitev enote tlorisne površine 502,3 m²,
 • rekonstrukcija dela zahodnega trakta, poseg v podstrešje in ostrešje,
 • pozidava zunanjih fasadnih nosilnih zidov z vgradnjo oken,
 • energetska sanacija ovoja stavbe,
 • predelava ostrešja z izdelavo loputastih frčad in vgradnjo strešnih oken,
 • izdelava sob s kopalnicami: 7 enoposteljnih, 1 dvoposteljna,
 • izdelava 1 apartmaja za zakonski par oz. 2 stanovalca s kopalnico in mini kuhinjo,
 • izdelava skupnega večnamenskega prostora, prostora za osebje na oddelkih in izdelava sanitarnih prostorov.

 

Rezultat projekta

Rezultat projekta bo novozgrajena enota za začasne namestitve v Domu Petra Uzarja, ki bo sprejela do 11 oseb. Bivalna enota bo tako omogočala osnovno in bolnišnično postavitev postelje z upoštevanjem funkcionalnih površin za osebje ZNO. V enoti se bo izvajal socialno varstveni program začasnih namestitev starejših nad 65 let s poudarkom na skupnostnih storitvah s ciljem deinstitucionalizacije socialno varstvenih storitev.

Projekt bo prinesel širše družbeno ekonomske koristi in uresničeval cilje razvojnih strategij in programov na ravni občine, države in Evropske unije.

 

 

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Dne 3. 9. 2021 je bila podpisana pogodba z izvajalcem gradbenih del, Tipo investicijske gradnje d.o.o., ki je bil izbran na javnem razpisu. Pogodbo sta podpisala direktor Tipo d.o.o., Robert Štrukelj, in direktor Doma Petra Uzarja, Domen Rakovec. Projektno dokumentacijo je pripravil dr. Domen Zupančič iz podjetja Gank d.o.o., nadzor pa bo opravljal Bojan Prešeren iz podjetja Ingline plus d.o.o.

Neva Prešeren (Ingline plus d.o.o.), Robert Štrukelj (Tipo d.o.o.), Domen Rakovec (DPU), Domen Zupančič (Gank d.o.o.)

Neva Prešeren (Ingline plus d.o.o.),  Domen Rakovec (DPU), Robert Štrukelj (Tipo d.o.o.), Domen Zupančič (Gank d.o.o.)
Skip to content